v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

CSS Kamence má prehodnotené krízové plány v súvislosti s pandémiou Covid 19, I. vlna. Má upravené krízové plány pre II. vlnu šírenia ochorenia Covid 19 a disponuje vypracovanými normatívami na 14 dňovú rezervu ochranných prostriedkov na obidvoch pracoviskách.

Opatrenia platné od 28.9.2020

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú:

-       prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku (TU) v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení;

-       zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku (TU) a to pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby, po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

  odporucane_postupy_v_zss1_1.pdf

MET 09 -Dokument postupu_Koronovírus_2.pdf

Spracovanie krízového plánu šturova -1_0.pdf

Spracovanie krízového plánu - Litovelská.pdf

Spracovanie krízového plánu - stravovacia prev. a výdajňa-1-1-1-1_0.pdf