v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2019

rudinská.JPG

Poskytovateľ: Obec Rudinská

Názovprojektu: Fašiangová zábava 2019

Stav: schválený

Realizácia: 15.03.2019

Niečo o projekte: Výborná nálada a skvelá atmosféra nechýbala ani u seniorov CSS Kamence. S finančnou podporou obce Rudinská zorganizovali obľúbenú fašiangovú zábavu.

Hneď ráno sa niekoľkí z nich stretli v kaviarni zariadenia. Odtiaľ sa vybrali v spoločnosti sociálnych pracovníkov a dvorného muzikanta Zdenka Játiho obveseliť všetkých obyvateľov, ktorí sa nemohli zúčastniť fašiangovej zábavy. Ostatní seniori sa postupne stretli v spoločenskej miestnosti. Po príchode fašiangového sprievodu sa zábava mohla rozprúdiť. Na slávnostnom stole nechýbali tradičné jedlá ako zabíjačkové dobroty, údené mäso a pochutnali si aj na výborných smažených šiškách.

 

mesto.JPG   Mesto Kysucké Nové Mesto

Poskytovateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

Názovprojektu: Poľovnícka súťaž seniorov 2019

Stav: schválený

Realizácia: 16.07.2019

Niečo o projekte: CSS Kamence usporiadalo v krásnom prostredí prírodného amfiteátra Hájnice v HornomVadičove už IV. Ročník Poľovníckej súťaže seniorov 2019. Pozvanie do súťaže prijalo šesť zariadení Žilinského samosprávneho kraja. Tak ako každý rok, tak aj teraz bolo pripravených niekoľko disciplín, v ktorých mohli súťažiaci preukázať svoje vedomosti a zručnosti.

tesco.JPG

Poskytovateľ: Nadácia Tesco

Názov projektu: Vyvýšené záhony pre seniorov

Stav: schválený

Realizácia: 01.08.2019-30.11.2019

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do 6. Edície grantového projektu „ Vy rozhodujete, my pomáhame”, ktorú vyhlásila Nadácia Tesco. Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť vyvýšené záhony v Terapeutickej záhrade, ktoré budú slúžiť pre seniorov v našom zariadení. Pomocou vyvýšených záhonov budú naši seniori pestovať zeleninu, rôzne bylinky a jahody. Sú pre nich veľmi vhodné, nakoľko sa pri práci nemusia ohýbať. Súčasťou života našich seniorov v minulosti bola aj práca v záhrade, ktorá im veľmi chýba. Vďaka projektu „ Vyvýšené záhony “ sa vrátia do minulosti a zaspomínajú si na časy, keď práca v záhrade bola ich každodennou činnosťou. Aj vďaka Vaším hlasom sa nám podarilo vyhrať 3. miesto a získať tak finančnú podporu 300,-Eur na zakúpenie vyvýšených záhonov pre našich  seniorov. Všetkým ľuďom, ktorí zahlasovali za náš project srdečne ďakujeme.

znak.JPG

Poskytovateľ: MPSVaR SR

Názov projektu: Dotácia na podporu rozvoj a sociálnych služieb

Stav: schválený

Realizácia: November 2019

Niečo o projekte: Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie života prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení prostredníctvom zakúpenia 10 mobilných kresiel na kolieskach. Kreslá slúžia našim seniorom na odpočinok, ale i účasť imobilných alebo čiastočne imobilných seniorov na spoločenských, záujmových a voľnočasových aktivitách organizovaných v našom zariadení.

Vianočný zázrak.JPG

 

Poskytovateľ: Dobrovoľníci

Názov projektu: Vianočný zázrak 2019

Stav: schválený

Realizácia: 18.12.2019 

Niečo o projekte „Vianočný zázrak“ spája vianočné priania osamelých seniorov a ľudí  s chuťou im tieto želania splniť. Seniori v CSS Kamence sa stretli pri vianočnom stromčeku, aby si spoločne rozbalili darčeky, ktoré dostali prostredníctvom tohto výnimočného projektu. Starkým vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili vianočné chvíle. Úprimné ďakujem patrí každému darcovi.

 

 

Poskytovateľ: Dobrovoľníci

Názov projektu: Koľko lásky s azmestí do krabice od topánok

Stav: schválený

Realizácia: 19.12.2019 

Niečo o projekte: Koľko lásky sa zmestí do krabice odtopánok? Je projekt, v rámci ktorého ľudia naplnia Krabicu od topánok darčekmi pre seniorov zo zariadení sociálnych služieb, následne ju zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je určená pre babičku alebo deduška. Projekt spája osamelých seniorov v zariadeniach a ľudí, ktorí majú potrebu a záujem rozdať trochu lásky v čarovný čas Vianoc. Slávnostne odovzdávanie 141 krabičiek sa uskutočnilo 19.12.2019 v spoločenskej miestnosti CSS Kamence.

 

Snímka_0.JPG

 

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

 

Centrum sociálnych služieb Kamence sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermiRadou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 2.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk

 

 

 

CSS Kamence sa do projektu deinštitucionalizácie  ZSS zapojilo predovšetkým s cieľom snažiť sa o  vedenie prijímateľov sociálnych služieb k nezávislosti od iných osôb a zodpovednosti za svoje konanie. Poskytovanie nových foriem sociálnych služieb by malo prispieť k socializácii v ich prirodzenom prostredí.

Vznik nového spôsobu poskytovania sociálnych služieb by malo napomáhať ku zvyšovaniu kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ktorí prechádzajú z inštitucionálnej starostlivosti do komunitnej formy poskytovania sociálnych služieb. A ich uplatnenie na trhu práce.

Zámerom účasti CSS Kamence na projekte je tiež implementácia podmienok kvality ako  poskytovateľa sociálnych služieb v prostredí komunity tak, aby sa v maximálnej miere dosahovali plnenia v oblasti ľudských práv a procedurálne, personálne a prevádzkové hľadiská kvality poskytovaných služieb. Proces transformácie by sa mal uskutočniť tak, aby podporoval tento cieľ.

 

                                                                                                              Mgr. Denisa Smreková

                                                                                                              riaditeľka CSS Kamence