v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Databáza kontaktov na ľudí, ktorí majú záujem, v prípade potreby, vypomôcť v našich sociálnych zariadeniach.

 

https://www.facebook.com/mpsvrsr/posts/236098452035289

 

 

Usmernenie poskytovateľa sociálnych služieb CSS Kamence na základe semaforu v súvislosti s ochorením COVID-19

CSS Kamence Kysucké Nové Mesto sa podľa semaforu zariadení sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID-19 od 28.03.2022 nachádza v zelenej fáze.

Vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii v zariadení a po zasadaní krízového tímu zariadenia, CSS Kamence pristúpilo k uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení od 02.05.2022, následne platí:

1) Uvoľnenie opatrenia úplného zákazu návštev – každá návšteva /dodávateľ/ je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

- v exteriéri zariadenia sú návštevy bez časového obmedzenia s dodržiavaním prísnych protiepidemiologických opatrení. Pred návštevou alebo prechádzkou do mesta je potrebné nahlásiť sa na recepcii zariadenia a vypísať potrebné tlačivá. Prechádzku do mesta alebo posedenie v záhrade u imobilných prijímateľov, ktorých je potrebné vysádzať do vozíčka je potrebné nahlásiť deň vopred na sociálnom úseku (0917383928).

- do interiéru zariadenia je povolené vstúpiť iným osobám (fyzickým alebo právnickým), počet návštevníkov neobmedzený, možná iba bezkontaktná návšteva za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení s použitím respirátora. Doba trvania návštevy max. 60 minút, pred návštevou je potrebné vypísať tlačivo Čestné prehlásenie pre návštevy.

2) Rodinná dovolenka klienta:

- prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie na minimálne 48 hodín. Po návrate do zariadenia je potrebné prijímateľa otestovať ( Ag testom), ak bude pociťovať zhoršenie zdravotného stavu, klinické príznaky. Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými je v styku.

3) Dočasné opustenie CSS Kamence za účelom vychádzky, vybavovania úradných a osobných záležitostí bez sprievodu z vlastného rozhodnutia klientov je bez obmedzenia s dodržiavaním opatrení – odporúča sa dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk alebo vlastné rukavice.

Pred odchodom zo zariadenia (aj do záhrady) je potrebné nahlásiť svoju neprítomnosť a jej dôvod na recepcii.

4) Prijímateľom sociálnej služby v CSS Kamence môžu byť prinášané nákupy od príbuzných alebo iných kontaktných osôb. Nákupy sa klientom odovzdajú až po dôslednej dezinfekcii germicídnym žiaričom na vrátnici zariadenia.

6) Prijímateľ sociálnej služby v CSS Kamence z hospitalizácie:

- prijímateľ sociálnej služby musí mať pri návrate do CSS Kamence z hospitalizácie v zdravotníckom zariadení negatívny PCR test a nastupuje na 3- dňovú karanténu a je sledovaný jeho klinický stav.

7) Nástup nových prijímateľov sociálnej služby do CSS Kamence je dovolený len s negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín. Nový prijímateľ je preventívne oddelený od ostatných prijímateľov a je umiestnený na 3 dní do karantény. Po skončení karantény bude otestovaný ( Ag ) testom a až potom bude premiestnený na svoju izbu.

Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby je á 14 dní /bez výnimky/. Pri pozitívnom Ag teste je izolácia 3 dni, následne pretestovanie Ag testom.

 

                                                                                                                                                                                    PhDr. Lenka Taranová

                                                                                                                                                                                    riaditeľka CSS Kamence