v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Usmernenie poskytovateľa sociálnych služieb CSS Kamence v súvislosti s ochorením COVID -19

Vzhľadom k priaznivej  epidemiologickej situácii v okrese, a po zasadaní  krízového tímu zariadenia  CSS Kamence, pristupujeme k nasledovným protiepidemiologickým opatreniam platným od 3.1.2023, vrátane:

1)      Postup pre prípad pozitívne  testovaného prijímateľa alebo zamestnanca CSS Kamence na SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie Covid-19.

 •   Červená zóna – povinná izolácia u prijímateľov sociálnej služby 5 dní,
 •   Interval pravidelného testovania prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zariadenia je 2x týždenne
 • V prípade, že má pozitívne testovaná osoba symptómy respiračného ochorenia, ostáva v izolácii až do odznenia príznakov,
 • O ukončení izolácie rozhodne všeobecný lekár,

2)      Návštevy

 •  Návštevy u pozitívne testovaného prijímateľa sociálnych služieb sa neodporúčajú, s výnimkou situácií, ktoré neznesú odklad.
 •  Návštevy u ostatných prijímateľov sociálnej služby  sú povolené každý deň, pri dodržiavaní nasledovných opatrení:

Každá vstupujúca cudzia osoba do zariadenia ( návštevy, dodávatelia, ....) je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. v prípade, ak vstupujúca cudzia osoba respirátorom nedisponuje, poskytovateľ sociálnych služieb mu respirátor poskytne.   

- pri vstupe do zariadenia si vydezinfikujte ruky,

- počas celej návštevy v interiéri majte prekryté horné dýchacie cesty,

- návštevy prebiehajú bezkontaktne.

- odporúčame ich realizovať v exteriéri.

Každá návšteva  sa podpíše do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je i čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

Návštevníkom s príznakmi respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad  37,2 Cº;  kašeľ, sekrécia z nosa), nebude umožnený vstup do objektu zariadenia.

 

3)      Rodinná dovolenka klienta

Ak by sa klienti  rozhodli pre pobyt v domácom prostredí je potrebné sa riadiť aktuálnymi opatreniami:

 • Odchod mimo zariadenia /domov/ je minimálne 72 hodín.
 •  Všetci klienti budú pri príchode do zariadenia testovaní antigénovým testom na COVID – 19.
 • Odporúčame  klientom ako aj všetkým kontaktným  osobám v styku s príbuzným -(klientom zariadenia) počas jeho opustenia zariadenia, dodržiavať všetky opatrenia – nosiť rúško, odstup, častá dezinfekcia rúk, spoločných hygienických zariadení, použitie vlastné rukavice napr.  pri nákupoch, použití motorového vozidla a pod..

4)      Dočasné opustenie zariadenia za účelom vychádzky, vybavovania úradných a osobných záležitostí klientov, absolvovanie lekárskych vyšetrení a zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti:

 • Sleduje sa u všetkých klientov ich klinický stav (príznaky infekčného ochorenia).

 

5)      Návrat klienta CSS Kamence z hospitalizácie

 •  Klient musí mať pri návrate z hospitalizácie negatívny PCR test, nastupuje na 8- dňovú karanténu a je sledovaný jeho klinický stav.

 

6)      Preventívne testovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov sa bude vykonávať pravidelne:

 • u všetkých prijímateľov SS 1 x za týždeň,
 •  u všetkých zamestnancov 1 x za týždeň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PhDr. Lenka Taranová                                                                                                                                                                                                                            riaditeľka CSS Kamence                                                                              

 

V Kysuckom Novom Meste 3.1.2023