v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Usmernenie poskytovateľa sociálnych služieb  CSS Kamence na základe semaforu v súvislosti s ochorením COVID-19

CSS Kamence Kysucké Nové Mesto  sa podľa  semaforu zariadení sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID-19 od 02.11.2021 nachádza v červenej fáze.

 

Vzhľadom na karanténne opatrenia a postupy nariadené RÚVZ so sídlom v Čadci z titulu výskytu ochorenia COVID-19 u prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov k 20.10.2021, CSS Kamence sa riadi  nasledovnými protiepidemiologickými opatreniam a od 24.11.2021 až do odvolania resp.do času aktualizácie  usmernenia s neskorším dátumom  platí:

1) Návštevy:

- zákaz  návštev až do odvolania,

- do  interiéru  zariadenia je povolené vstúpiť iným osobám (fyzickým alebo právnickým)  len v prípade nevyhnutnej a naliehavej prevádzkovej situácie  s prísnym  dodržaním všetkých hygienicko- protiepidemiologických opatrení,

- v interiéri/ na izbe prijímateľa je dovolená návšteva  len  v situáciách, ktoré neznesú odklad (v terminálnom štádiu, so zhoršeným zdrav. stavom), počet návštevníkov max. 1 osoba, možná iba bezkontaktná návšteva za prísnych hygienicko-epidemiologických. opatrení. Doba trvania návštevy max. 25 minút,

- podpora kontaktovania prijímateľa  s rodinou je zabezpečená prostredníctvom návštevy za sklom,  videohovorov a telefonických hovorov,

-  kontakt s rodinou prostredníctvom návštevy za sklom, telefónu alebo videohovoru sa nahlasuje deň vopred a to počas pracovných dní na služobnom čísle sociálneho úseku 0917383928

2) Rodinná dovolenka klienta:-vzhľadom na červenú farbu,  v ktorej sa CSS Kamence  podľa  semaforu zariadení sociálnych služieb nachádza,  sa  pobyt v domácom prostredí  neodporúča.

3) Dočasné opustenie CSS Kamence  za účelom vychádzky, vybavovania úradných a osobných záležitostí klientov je až do odvolania zakázané.

4) Absolvovanie lekárskych vyšetrení a zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti:

- lekárske vyšetrenia sú obmedzené a realizované len v nevyhnutných prípadoch  v sprievode zamestnancov CSS Kamence. Zabezpečovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti je prostredníctvom tele medicíny- telefonická konzultácia pri akomkoľvek zdravotnom probléme klienta.

5) Prijímateľom sociálnej služby v CSS Kamence môžu byť prinášané  nákupy od príbuzných alebo iných kontaktných osôb. Nákupy sa klientom odovzdajú až po dôslednej dezinfekcii germicídnym žiaričom na vrátnici zariadenia. 

6) Prijímateľ  sociálnej služby v CSS Kamence z hospitalizácie:

- prijímateľ sociálnej služby musí mať pri návrate do CSS Kamence  z hospitalizácie v zdravotníckom zariadení  negatívny PCR test a  nastupuje na 10- dňovú izoláciu a je sledovaný jeho  klinický stav.

7) Nástup  nových prijímateľov sociálnej služby do CSS Kamence   je dovolený  len s negatívnym výsledkom PCR testu, po zhodnotení zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom a po absolvovaní izolácie v trvaní minimálne 10 dní po prijatí do zariadenia.

           

                                                                                                                                                                                                      PhDr. Lenka Taranová

                                                                                                                                                                                                     riaditeľka CSS Kamence