v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Usmernenie k návštevám prijímateľov sociálnych služieb v CSS Kamence  v súlade s COVID AUTOMATom

Okres Kysucké Nové Mesto od 06.09.2021 – 12.09.2021 podľa COVID AUTOMATu nachádza v oranžovom okrese, čiže v stupni ostražitosť.

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v okrese a po zasadaní  krízového tímu zariadenia  CSS Kamence pristúpilo k nasledovným protiepidemiologických opatreniam  od 06.09.2021,  platí:

1) Návštevy bez obmedzenia

*      Preferencia návštev v exteriéri. V prípade, že objektívne príčiny nedovoľujú prijímateľovi osobný kontakt s blízkou osobou v exteriéri, je možný kontakt s touto osobou v interiéri v priestoroch na to určených, prípadne v obytnej izbe prijímateľa.

*      V interiéri a na izbe prijímateľa je nevyhnutné použitie rúška.

*      Potrebné je nahlásenie návštevy s pobytom v záhrade alebo odchodu návštevy na prechádzku do mesta na recepcii zariadenia a vypísanie potrebných tlačív.

*      Návštevy budú prebiehať v čase od 9.00 hod. do 17.30 hod. v pracovných dňoch a počas víkendov.

*      Počet a vek osôb pri návšteve v exteriéri nie je obmedzený, na izbe maximálne 3 osoby.

*      Návštevy klientov už nie je potrebné nahlasovať vopred.

*      Každá návšteva je povinná preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami podľa platných výnimiek.

*      Každému návštevníkovi bude zmeraná a zapísaná telesná teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad  37,2 Cº;  kašeľ, sekrécia z nosa), nebude mu umožnený vstup do objektu zariadenia.

*      Každá návšteva  sa podpíše do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je i čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

Zdvorilo prosíme,  o dodržiavanie nasledovných odporúčaní:

*      počas celej návštevy v interiéri a exteriéri používať rúško alebo respirátor FFP2,

*      pri vstupe do zariadenia vydezinfikovať si ruky,

*      zdržať sa tendencie vzájomných objatí, dotykov obnažených častí: (ruky, tvár),

*      zdržiavať sa v dohodnutých priestoroch,

*             Pre skvalitnenie našich služieb a ich zefektívnenie ponúkame pre návštevy testovanie Ag testom zdarma. (Len pre účel návštevy v CSS Kamence Kysucké Nové Mesto)

 

2) Rodinná dovolenka klienta

*      Všetci klienti pri príchode do zariadenia – testovaní antigénovým testom na COVID – 19.

*      Odporúčame  klientom ako aj všetkým kontaktným  osobám v styku s príbuzným -

(klientom zariadenia) počas jeho opustenia zariadenia, dodržiavať všetky opatrenia – rúško (respirátor), odstup, častá dezinfekcia rúk, spoločných hygienických zariadení, použitie vlastné rukavice napr.  pri nákupoch, použití motorového vozidla a pod.

*      Klient, ktorý sa vráti z dovolenky nezostáva v izolácií.

 

3) Vychádzky klientov bez sprievodu z vlastného rozhodnutia

*      Bez obmedzenia - s dodržiavaním opatrení – použitie rúška v prostriedkoch verejnej dopravy, vo všetkých interiéroch budov, odstup, dezinfekcia rúk alebo vlastné rukavice.

*      Pred odchodom zo zariadenia (aj do záhrady)  je potrebné nahlásiť svoju neprítomnosť a jej dôvod na recepcií zariadenia.

 

 

 

                                                                                            PhDr. Lenka Taranová

                                                                                            riaditeľka CSS Kamence

              

covid automat.pdf