v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

PPT CSS Kamence-1.pdf

 

Poslanie CSS Kamence

Poslaním nášho zariadenia CSS Kamence je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky mesta Kysucké Nové Mesto a Žilinského samosprávneho kraja.

Sociálne služby sa poskytujú fyzickej osobe, odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu a fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo dovŕšila dôchodkový vek.

 

Vízia CSS Kamence

Víziou  Centra sociálnych služieb Kamence je kvalitné poskytovanie sociálnych služieb prijímateľovi so zameraním na podporu a rozvoj jeho individuálnych schopností.