v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Podmienky prijatia občanov

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách). Podľa uvedeného zákona všeobecne vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Kamence, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Túto žiadosť podáva priamo nášmu zariadeniu.

CSS Kamence poskytuje sociálne služby podľa § 35, §38 a §39 zákona o sociálnych službách, a to fyzickej osobe na neurčitý čas, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej IV alebo V podľa druhu poskytovanej sociálnej služby, podľa prílohy č. 3 zákona.

Postup požiadania o sociálnu službu

Ak máte záujem umiestniť vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách. Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie.

 

1. KROK: Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení, je potrebné, aby záujemca požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ sú dostupné aj na webovej stránke: https://www.csskamence.sk, http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/, https://www.kysuckenovemesto.sk/ alebo si ich záujemca môže vyzdvihnúť osobne v našom zariadení v CSS Kamence.

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ občan pošle na VÚC v mieste trvalého bydliska žiadateľa, alebo na príslušný mestský príp. obecný úrad v mieste bydliska. Na základe vyššie uvedených podkladov inštitúcie začnú konanie a vydajú  Rozhodnutie a Posudok  o odkázanosti na sociálnu službu.

 

2. KROK: Podanie žiadosti do zariadenia sociálnych služieb

K podaniu žiadosti do CSS Kamence potrebujete:

1/ „Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby“

Túto žiadosť si môžete podať písomne priamo do nášho zariadenia sociálnych služieb.

2/ Ku „Žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb“ treba doložiť :

právoplatné Rozhodnutie (originál alebo overenú kópiu ) a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu – vydané VÚC, príp. obecným a mestským úradom, na základe vašej žiadosti.

 

3. KROK: Zápis do Evidencie čakateľov

prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do Evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby

Vedenie evidencie čakateľov

 • Centrum sociálnych služieb Kamence vedie Evidenciu čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.
 • Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávanie z Evidencie čakateľov upravuje dokument postupu pri procese prijímania a prepúšťania prijímateľa sociálnych služieb.
 • Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb sú do Evidencie čakateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto.
 • Žiadosti sú zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.

 

4. KROK: Prijatie

V prípade, že sa uvoľní miesto v zariadení, na základe evidencie čakateľov, sa zistí oprávnený žiadateľ sociálnej služby, ktorý je v poradí. K začatiu poskytovania sociálnych služieb je nutné predložiť:

 • Potvrdenie o príjme občana na účely platenia úhrady za sociálnu službu (Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne) - ak je žiadateľ poberateľom sociálnych dávok aj posledné rozhodnutie o priznaní týchto dávok,
 • Rodný list,  Sobášny list, príp. Úmrtný list manžela/ky
 • Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách,
 • Čestné prehlásenie o pochovaní PSS, vyprataní bytovej jednotky a preberaní pohľadávky za nevyplatenú úhradu za poskytované služby,
 • Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľovi nebolo súdom stanovené ochranné liečenie  ( všetky  čestné vyhlásenia musia byť s úradne overeným podpisom (matrika, notár))
 • ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony - doklad (právoplatné rozhodnutie súdu) preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad (právoplatné rozhodnutie súdu) o ustanovení opatrovníka
 • Informovaný súhlas dotknutej osoby na používanie osobných údajov pre potreby zariadenia a informovania zainteresovaných inštitúcií a taktiež informácie, ktoré majú byť zverejňované alebo na požiadanie poskytnuté vzhľadom na verejný charakter prevádzky.
 • Sociálnu anamnézu žiadateľa – údaje o doterajšom živote žiadateľa
 • Výber pohrebnej služby – voľba služby + potrebné kontakty
 • Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa- ( diabetologické vyšetrenie, psychiatrické vyšetrenie, výsledky vyšetrenia na bacilonosičstvo, základný laboratórny screening, potvrdenie o bezinfekčnosti)

Pri nástupe je potrebné si priniesť:

 • doklady - občiansky preukaz, zdravotný preukaz, preukaz ŤZP, zdravotnú dokumentáciu

 

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budete mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

 

0917 383 928

041/421 10 62

 

 

V pracovných dňoch v dobe od 07.00 hod – 14.00 hod, v stredu od 7.00 hod -16.00 hod