v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V Centre sociálnych služieb Kamence sa konala svätá omša, ktorú celebroval vdp. Peter Holbička. Povzbudil všetkých prítomných kázňou plnou lásky a nádeje v život večný. Za pomoci kaplánov z oboch farností, veriaci klienti pristúpili k svätej spovedi a prijali sviatosť zmierenia. Počas omše zneli piesne na oslavu Matky Božej.