v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Inzerát na výberové konanie na obsadenie funkcie „riaditeľ“ CSS Kamence.
 
Názov pozície: riaditeľ Centra sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61,024 04 Kysucké Nové Mesto
Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/22/2020
Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61
024 04 Kysucké Nové Mesto
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť sociálnych služieb
Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61
024 04 Kysucké Nové Mesto
Počet obsadzovaných miest: 1
Pracovný pomer: TPP
Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok
Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň
Dátum nástupu: od 01.12. 2020, príp. dohodou
Platové podmienky: od 1 300 € brutto/mesiac
Zamestnanecké výhody, benefity:
• stabilná verejná inštitúcia
Popis činnosti pracovného miesta:
• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností organizácie,
• zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa
Študijný odbor: zameranie na oblasť sociálnych služieb výhodou
Požadovaná prax: 5 ročná odborná prax
3 ročná riadiaca prax
Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Vodičský preukaz: skupiny B
Osobnostné predpoklady:
• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť.
Ďalšie požiadavky:
• odbornosť - znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,... )
Zoznam požadovaných dokumentov:
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
• motivačného listu,
• štruktúrovaného profesijného životopisu,
• fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na skvalitňovanie sociálnych služieb v zariadení s dôrazom na podporu a rozvoj komunitných služieb na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.
INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE
Dátum vyhlásenia výberového konania: 22. 09. 2020
Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 13. 10. 2020
Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
poštou alebo osobne na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – CSS Kamence“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Skopalovú na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor
Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t. č. 041/5032 440, e-mail alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk
S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.