v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Od 13. do 19. marca sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu, do  ktorej  sa zapojilo aj naše zariadenie - CSS Kamence. Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia ako aj na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.  Ide o mentálne stimulujúcu aktivitu, ktorá umožňuje posilňovať poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností.

Tieto špeciálne cielené aktivity,  podporujú udržiavanie alebo rozvoj kognitívnych funkcií, ako je pamäť, pozornosť, myslenie, plánovanie, organizovanie, úsudok, schopnosť riešiť problémy, porozumieť a používať reč.  Okrem pravidelného mozgového tréningu sme však ani v tento týždeň nezabudli na svoje záľuby a pohyb. Príjemne sme spolu strávili čas a trénovali si pamäť. Na záver týždňa mozgu všetci zúčastnení obdržali „Poďakovanie za účasť“ na tejto skvelej udalosti.