v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 Plán financovania sociálnych služieb na rok 2020

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom  zasadnutí dňa 25.novembra 2019 uznesením schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020, ktorého súčasťou je aj rozpočet CSS Kamence, ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V nadväznosti na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2020.

Príjmy celkom:                        542 462,-

 

Výdavky celkom:                  1 948 326,-

V tom:

600: Bežné výdavky /41/:         1 355 864,-

600: Bežné výdavky /46/:            542 462,-

700: Kapitálové výdavky /41R/:      50 000,-

 

 Z toho:

 610 Mzdy, platy a OOV           1 070 040,-

 620 Odvody do poisťovní            397 975,-

 630 Tovary a služby                   416 101,-

 640 Bežné transfery                    14 210,-

 700 Kapitálové výdavky                50 000,-€