v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

  

Plán financovania sociálnych služieb na rok 2019

 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom  zasadnutí dňa 19.11. 2018 uznesením schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019, ktorého súčasťou je aj rozpočet CSS Kamence, ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.   V nadväznosti na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2019. 

 

Príjmy celkom:                           442 419,- 

Výdavky celkom:                     1 693 480,- 

 

V tom:   

 

600:Bežné výdavky /41/:              1 251 061,- 

600:Bežné výdavky /46/:                442 419,- €     

700:Kapitálové výdavky /41/:                    0,- €  

 

Z toho:   

 

610 Mzdy, platy a OOV               949 540,- 

620 Odvody do poisťovní             352 621,-    

630 Tovary a služby                    382 243,- €   

640 Bežné transfery                      9 076,- €    

 

710 Kapitálové výdavky:                      0,-